Algemene voorwaarden

Hondencentrum Brabant is gevestigd te Drunen (postadres: Rubenslaan 23, 5151 SB Drunen) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 82972419. Voor alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen Hondencentrum Brabant en cursist/klant, gelden de onderstaande Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten en activiteiten van Hondencentrum Brabant, tenzij anders vermeld is bij de betreffende activiteit of schriftelijk overeengekomen is.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: Hondencentrum Brabant die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen cursussen en activiteiten aanbiedt. Eigenaar: Marjan Slaats. Hierna: Hondencentrum Brabant.
  • Opdrachtgever: de hondeneigenaar die Hondencentrum Brabant wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en/of training van zijn/haar hond(en), en/of die een aangeboden dienst wenst af te nemen. Hierna: cursist/klant
  • Dienst: door Hondencentrum Brabant aangeboden cursus, speurles, privéles, activiteit, wandeling of service.
  • Trainer: degene die uit naam van Hondencentrum Brabant de klant met hond opleidt.
  • Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Hondencentrum Brabant zich jegens haar cursist/klant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden dienst en de cursist/klant tot betaling van deze dienst.

2. De overeenkomst

2.1 De klant meldt zich aan door te reageren op het aanbod van Hondencentrum Brabant. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet geschieden.

2.2 De klant ontvangt na aanmelding bericht of en zo ja, wanneer het gewenste aanbod beschikbaar is en of de klant in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.

2.3 De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de klant dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het overeengekomen tarief voor betreffende aangeboden dienst. Deze overeenkomst ziet op het verzorgen van een activiteit/dienst met mogelijk een vervolg van meerdere activiteiten/diensten.

2.4 Bij het sluiten van de overeenkomst dienen alle door Hondencentrum Brabant gevraagde gegevens door de opdrachtgever juist te worden verstrekt.

2.5 Op alle tussen Hondencentrum Brabant en de klant gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.6 Afmelding voor een dienst van Hondencentrum Brabant, dient uiterlijk 24 uur van tevoren gemeld te worden. De afspraak komt dan zonder verdere kosten te vervallen. Afmelding binnen 24 uur komt voor rekening van de klant en zal gewoon gefactureerd worden.

3. Betaling

3.1 De klant voldoet het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen dienst door middel van een van onderstaande mogelijkheden:

– bij reservering in de webshop met Ideal/creditcard.

– overmaken van het verschuldigde bedrag voor start van de dienst naar NL29 RABO 0369779150 t.n.v. Hondencentrum Brabant, onder vermelding van: naam cursist, naam hond en lesdatum.

– betaling bij start van de dienst door middel van een bankoverschrijving via een betaalverzoek.

3.2 De klant kan een leskaart met korting aanschaffen voor meerdere lessen. Deze leskaart is 1 jaar geldig. Lessen die na 1 jaar niet zijn gebruikt komen te vervallen.

3.3 Een workshop/groepsles dient altijd vooruit te worden voldaan. De betaling dient uiterlijk 14 dagen na de aanmelding van de workshop te zijn voldaan. Indien er niet tijdig is voldaan, dan is men uitgesloten van deelname. Bij annulering minder dan 7 dagen van tevoren wordt 50% van de deelnamekosten terugbetaald. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt geen terugbetaling meer gedaan.

3.4 Indien er een betalingsachterstand ontstaat, is Hondencentrum Brabant genoodzaakt maatregelen te nemen. Dit houdt in, weigering van het volgen van de dienst. Indien de betaling daarna niet alsnog wordt voldaan, onderneemt Hondencentrum Brabant verdere gerechtelijke stappen.

3.5 Alle kosten welke door Hondencentrum Brabant moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de klant.

4. Voorwaarden voor deelname

4.1 Aan een dienst van Hondencentrum Brabant kan worden deelgenomen door 1 begeleider met hond.

4.2 Bij deelname aan een dienst van Hondencentrum Brabant dient de hond de inentingen te hebben gehad die voor de leeftijd van de hond gelden inclusief kennelhoest. Wij kunnen u vragen om het inentingsboekje van betreffende hond mee te nemen tijdens de les. Blijkt uw hond onvoldoende ingeënt te zijn dan kan u de dienst geweigerd worden.

4.3 De klant verklaart dat zijn/haar hond fysiek in staat is de lessen te volgen.

4.4 Degene die deelneemt samen met de hond dient 16 jaar of ouder te zijn. Kinderen jonger dan 16 jaar dienen altijd onder supervisie te staan van hun ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop worden alleen gemaakt in overleg met en na toestemming van Hondencentrum Brabant.

5. Overmacht (weersomstandigheden)

5.1 Hondencentrum Brabant heeft het recht om lessen en activiteiten te annuleren of verplaatsen indien de temperatuur ter plaatse van de trainingslocatie gelijk is aan of hoger wordt dan 25 graden Celsius, een en ander in verband met het risico op oververhitting van de hond.

5.2 Hondencentrum Brabant heeft het recht om lessen en activiteiten te annuleren of verplaatsen indien ter plaatse van de trainingslocatie sprake is van onweer en/of bliksem, een en ander in verband met de veiligheid van mens en hond.

5.3 Hondencentrum Brabant heeft het recht om lessen en activiteiten te annuleren of verplaatsen indien er sprake is van bevroren plassen met een laagje sneeuw, een en ander in verband met het risico dat mens en hond op dat moment lopen. Lessen en activiteiten gaan wel door indien er alleen sneeuw is of indien er alleen bevroren plassen zijn.

5.4 Indien om één van bovenstaande redenen de les of activiteit wordt geannuleerd, neemt Hondencentrum Brabant altijd vooraf contact op met de klant. Indien de klant een lange reistijd heeft naar Hondencentrum Brabant, is het de klant aan te raden om naar aanleiding van de weersverwachting tijdig contact op te nemen met Hondencentrum Brabant zodat onnodig reizen voorkomen kan worden.

5.5 Indien de les of activiteit door Hondencentrum Brabant om één van voornoemde redenen wordt geannuleerd, neemt Hondencentrum Brabant zo spoedig mogelijk contact op met de klant om een nieuwe les of workshop in te plannen.

5.6 Voornoemde annuleringen zijn niet aan te merken als tussentijdse opzeggingen van de zijde van Hondencentrum Brabant.

5.7 Hondencentrum Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zich annulering op grond van bovenstaande, dan wel op grond van enige andere vorm van overmacht voordoet.

6. Beëindiging/annulering

6.1 Mocht de klant een les van een cursusreeks niet kunnen komen of de aanmelding voor een cursus willen annuleren, dan dient deze direct afgemeld te worden bij Hondencentrum Brabant.

6.2 Restitutie van gemiste lessen vindt niet plaats bij afmelding door de klant. Dit geldt ook bij ziekte of vakantie van de cursist/klant dan wel loopsheid of ziekte van de hond.

6.3 Mocht de cursist/klant aangeven eerder te stoppen met de cursus om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld.

6.4 Indien de instructeur niet in staat is om de les te geven wordt de les verplaatst naar een ander moment, tenzij vervanging door een andere instructeur mogelijk is.

6.5 Voor sommige diensten/activiteiten kan een minimaal of maximaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende aanmeldingen, of te veel aanmeldingen, heeft Hondencentrum Brabant het recht de dienst of activiteit te annuleren. Indien u reeds heeft betaald is Hondencentrum Brabant verplicht u dit bedrag zo spoedig mogelijk terug te betalen.

6.6 Indien een hond zichtbaar ziek op de les/cursus komt, heeft Hondencentrum Brabant het recht de toegang tot de les voor de cursist/klant en hond te ontzeggen. De kosten van deze les worden aan de cursist doorberekend.

6.7 Annuleren van een afspraak binnen 24 uur komt voor rekening van de klant en zal gewoon gefactureerd worden. Voorgaande heeft te gelden als vergoeding van redelijk loon en daadwerkelijk gemaakte onkosten, nu Hondencentrum Brabant op dat moment al wel de voorbereidende maatregelen heeft getroffen en de lestijd heeft gereserveerd voor de klant.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken. Deelname aan de cursus/dienst en/of service is geheel voor eigen risico.

7.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade welke door de klant, door de klant meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van Hondencentrum Brabant en de locatie waar de dienst plaatsvindt.

7.3 Hondencentrum Brabant is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus/les/dienst georganiseerd door Hondencentrum Brabant.

7.4 Indien de klant zijn/haar hond onder toezicht brengt van Hondencentrum Brabant, is en blijft de eigenaar van deze hond aansprakelijk voor eventuele door deze hond toegebrachte schade aan personen, andere honden of goederen van derden. Uiteraard zal Hondencentrum Brabant er alles aan doen om dit te voorkomen. De klant dient zich te realiseren dat als er toch iets mocht gebeuren, hij/zij volledig aansprakelijk is voor zijn/haar eigen hond.

7.5 Hondencentrum Brabant adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten.

7.6 De klant, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de dienst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Hondencentrum Brabant van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant.

8. Overige

8.1 Indien de bovenstaande Algemene Voorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens Hondencentrum Brabant gegeven, te worden opgevolgd.

8.2 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Hondencentrum Brabant op internet of andere publicaties binden Hondencentrum Brabant niet.

8.3 Op overeenkomsten gesloten met Hondencentrum Brabant is Nederlands recht van toepassing.

8.4 Hondencentrum Brabant behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden klanten hiervan op de hoogte gesteld.

8.5 Hondencentrum Brabant behoudt zich het recht de klant te weigeren als deze niet naar de aanwijzingen van de instructeur luistert, en/of zichzelf, de hond of anderen in gevaar brengt. Restitutie van het in rekening gebracht bedrag is in dit geval niet mogelijk.